Regulamin serwisu

Dopiero pracujemy nad całością platformy Gladiator. Aktualnie korzystanie z niej jest dobrowolne. Wraz z jej rozwojem pojawią się usługi, których funkcjonalność i odpowiedzialność będzie regulował regulamin platformy.

Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z serwisu gladiatorgroup.pl zwanego dalej Serwisem i jest ogólnodostępny pod adresem https://gladiatorgroup.pl/regulamin korzystania z usług płatnych Serwisu oraz warunki uczestnictwa w programie partnerskim.

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Właściciel Serwisu ustala niniejszym Regulamin.

Przed założeniem konta w Serwisie gladiatorgroup.pl należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Założenie konta jest równoważne z tym, że Użytkownik:

 • Zapoznał się z treścią Regulaminu i wyraża zgodę na wszystkie jego postanowienia,
 • Zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z prawem,
 • Zgadza się na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie podanym w Regulaminie.

A. Regulamin Serwisu

I. Definicje

 1. Użyte w lit. A Regulaminu pojęcia oznaczają:
  • a. Nazwa Użytkownika/Login – ciąg znaków alfanumerycznych pozwalających innym Użytkownikom Serwisu na zidentyfikowanie Użytkownika posługującego się daną Nazwą jako źródła Treści, Komentarzy i innych danych przekazywanych do Serwisu.
  • b. Serwis - serwis internetowy, dostępny pod adresem internetowym https://gladiatorgroup.pl/, który umożliwia Użytkownikom przechowywanie Treści oraz wymianę informacji, za pośrednictwem którego świadczona jest Usługa Treści.
  • c. Siła Wyższa – zdarzenie nadzwyczajne o charakterze zewnętrznym wobec Strony, niezależne od danej Strony, któremu Strona nie mogła zapobiec przy dołożeniu należytej staranności.
  • d. Treść (Treści) – teksty, całości dźwiękowe, graficzne lub multimedialne (np. rysunki, zdjęcia, filmy) w tym utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych zamieszczane przez Użytkownika w Serwisie.
  • e. Usługa Treści – usługa hostingu świadczona Użytkownikowi przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu na zasadach określonych w Regulaminie polegająca na zapewnieniu Użytkownikowi narzędzi teleinformatycznych celem przechowywania zamieszczonych w Serwisie przez Użytkownika Treści.
  • f. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych – Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, ze zm.).
  • g. RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  • h. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r., Nr 144, poz. 1244 ze zm.).
  • i. Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 13. rok życia. Użytkownicy, którzy nie ukończyli 18. roku życia mogą korzystać z usług świadczonych w Serwisie wyłącznie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego – opiekun ustawowy wyrażający zgodę zarówno na korzystanie z serwisu, jak i z jego usług płatnych oświadcza, iż zapoznał się z regulaminem i bierze na siebie pełną odpowiedzialność na każdej płaszczyźnie za osobę, której to oświadczenie i zgoda dotyczy
  • j. Administrator – podmiot wskazany przez właściciela, mający dbać w jego imieniu o przestrzeganie zasad Regulaminu w poszczególnych tematach lub działach bądź na całym forum;
  • k. Administrator danych – Właściciel serwisu;
  • l. Ban – czasowe bądź stałe zablokowanie konta Użytkownika lub jego usunięcie. Może być stosowany także poprzez blokadę IP;
  • m. Dane osobowe – dane zdefiniowane w art. 4 pkt 1 RODO;
  • n. Ostrzeżenie – jednorazowe upomnienie przyznawane za drobne naruszenia treści Regulaminu;
  • o. Prawa autorskie – prawa swym zakresem odpowiadające przedmiotowi regulacji Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
  • p. Regulamin – niniejszy dokument, regulujący prawa i obowiązki Stron;
  • q. Rejestracja – czynność zmierzająca do utworzenia konta Użytkownika w Serwisie;
  • r. Reklama – każda forma działalności mająca na celu promowanie produktów, przedsiębiorców bądź działań zarobkowych innych podmiotów niż Właściciel;
  • s. Strony – Właściciel i Użytkownik lub osoba przez nie upoważniona;
  • y. Właściciel Serwisu – właścicielem Serwisu gladiatorgroup.pl jest firma GLADIATOR ACADEMY GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, NIP: 5842836167, Regon: 524772754 siedzibą w Gdańsku, ul. Śląska 12 / 111.

II. Postanowienia ogólne i funkcjonalności serwisu

 1. Za pomocą Serwisu Użytkownik ma możliwość korzystania z następujących Usług:
  • a. dodawania umieszczania zdjęć lub zdjęć z podpisami,
  • b. dodawania i umieszczania filmów lub filmów z podpisami,
  • c. głosować na umieszczone w Serwisie zdjęcia i filmy,
  • d. pisać komentarze do zamieszczonych zdjęć i filmów,
  • e. brać czynny udział w konkursach,
  • f. dodawać, edytować artykuły.
 2. Nazwa Serwisu, całość i poszczególne części jego wystroju graficznego, oprogramowanie oraz baza danych Serwisu, które zostały udostępnione Użytkownikom w formie Serwisu lub za jego pośrednictwem podlegają ochronie prawnej i zabronione jest wykorzystywanie lub zmienianie pod własne potrzeby logo oraz ciągu wyrażeń „Gladiator Group”.
 3. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo ograniczenia dostępu do wybranych usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu niektórym Użytkownikom.
 4. Użytkownik jest zobowiązany do dołożenia szczególnej staranności przy zachowaniu poufności utworzonego loginu oraz hasła dostępu. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za udostępnienie tych informacji osobom trzecim, również gdy jest to konsekwencją braku zachowania przez Użytkownika wymaganej ostrożności.
 5. Użytkownik zobowiązuje się do poinformowania Właściciela Serwisu o każdorazowej zmianie adresu e-mail, pod rygorem uznania doręczenia na wskazany przy rejestracji adres e-mail za skuteczne.
 6. Osoby korzystające z Serwisu mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie https://gladiatorgroup.pl/regulamin będącej częścią Serwisu oraz sporządzić jego wydruk.

III. Rejestracja Użytkownika i zakończenie umowy o świadczeniu usługi dostępu do Serwisu.

 1. W trakcie Rejestracji Użytkownik:
  • a. Potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, oraz że akceptuje jego postanowienia.
  • b. Wypełnia formularz dostępny na stronie Serwisu.
  • c. Nadaje Login, Hasło oraz podaje Adres e-mail, który wymaga potwierdzenia poprzez link (odniesienie) zawarty w treści wiadomości, otrzymanej na podany adres od Właściciela Serwisu.
  • d. Otrzymuje dostęp do Konta Użytkownika z wykorzystaniem Nazwy Użytkownika oraz prywatnego Hasła.
 2. Użytkownik akceptuje postanowienia regulaminu i Polityki Prywatności oraz jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu otrzymywania drogą elektroniczną wiadomości o charakterze reklamowym.
 3. Wraz z rejestracją Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach, promocjach, innych wydarzeniach, akcjach promocyjnych i tym podobnych, organizowanych przez Właściciela Serwisu i/lub inne podmioty bezpośrednio powiązane z gladiatorgroup.pl.
 4. Użytkownik zobowiązuje się do nieudostępniania swojego Konta innym Użytkownikom ani osobom trzecim.
 5. Użytkownik nie może korzystać z kont innych Użytkowników.
 6. Właściciel Serwisu zastrzega sobie możliwość zablokowania bądź usunięcia Konta Użytkownika, który nie stosuje się do postanowień Regulaminu, podał dane w Formularzu Rejestracyjnym niezgodne ze stanem faktycznym, postępuje w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub zasadami współżycia społecznego, lub gdy jego zachowanie zostanie uznane za szkodliwe dla Właściciela Serwisu bądź innych Użytkowników.
 7. Użytkownik ma możliwość rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, w każdej chwili i bez podania przyczyn poprzez usunięcie swojego konta.
 8. Wszelkie materiały, które Użytkownik otrzymuje od Właściciela Serwisu drogą online, mogą być wykorzystywane wyłącznie do użytku osobistego, bez prawa ich kopiowania i rozpowszechniania bez zgody Serwisu. Materiały udostępniane w ramach współpracy stanowią własność Serwisu i objęte są prawem autorskim zgodnie z ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Nie dotrzymując tego punktu regulaminu, Użytkownik świadomie łamie prawo.

IV. Odpowiedzialność, zasady oraz warunki korzystania z Serwisu

 1. Użytkownik oświadcza, że wszystkie treści zamieszczane przez niego na forum, podlegające ochronie w myśl Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), stanowią przedmiot jego praw autorskich, bądź też posiada do nich uprawnienia wynikające z licencji.
 2. Użytkownik umieszczając w serwisie jakiekolwiek treści, lub przesyłając do Administratorów treści artykułów, własne opracowania opisów celem ich publikacji lub inne wpisy i materiały, udziela Właścicielowi Serwisu niewyłącznej, bezpłatnej licencji na wykorzystywanie, utrwalanie w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie) tych treści, wpisów i materiałów.
 3. Użytkownik nie może kierować względem Właściciela żadnych roszczeń związanych z prawami autorskimi i pokrewnymi dotyczącymi utworów umieszczonych przez Użytkownika w Serwisie.
 4. Wymagania techniczne dotyczące korzystania z funkcjonalności Serwisu są następujące: dostęp do Platformy Gladiator Group (Usług/Serwisów) i korzystanie z niej są możliwe dla wszystkich użytkowników posiadających dostęp do internetu w dowolnej technologi przesyłania danych (telefonia komórkowa/internet stacjonarny). Przeglądarka internetowa zainstalowana na dowolnym systemie operacyjnym, który pozwala na jej bezproblemową obsługę. Do poprawnego działania platformy potrzebna jest też obsługa plików Cookies oraz języka JavaScript przez przeglądarkę. Użytkownik przed korzystaniem z serwisu powinien sprawdzić, czy sprzęt, który posiada, spełnia wymagania techniczne. Możliwe jest również korzystanie z ograniczonych usług poprzez aplikację na systemy Android oraz iOS.
 5. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu jest zobowiązany do uprzedniego zapoznania się z postanowieniami zawartymi w Regulaminie. Rejestracja w Serwisie jest równoznaczna z jego akceptacją.
 6. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu w trakcie korzystania z Serwisu.
 7. Użytkownik zobowiązuje się powstrzymać od wszelkich działań mogących utrudnić bądź destabilizować funkcjonowanie Serwisu lub korzystanie z jego funkcjonalności.
 8. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za niewłaściwe korzystanie ze swojego Konta, w szczególności za wykorzystywanie go do zamieszczania w Serwisie treści sprzecznych z przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego oraz niniejszym Regulaminem.
 9. W przypadku korzystania z Formularzy: rejestracyjnego i kontaktowego, Użytkownik ma obowiązek podawania aktualnych danych, zgodnych ze stanem faktycznym.
 10. W odniesieniu do utworów zamieszczonych w Serwisie Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo Własności Przemysłowej (Dz.U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508 ze zmianami).
 11. Użytkownik oświadcza, że posiada wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa autorskie, do wszystkich przesyłanych materiałów, w szczególności do zdjęć i tekstów, oraz że utwory te są wolne od wad prawnych i nie naruszają żadnych praw osób trzecich oraz innych podmiotów (w razie ewentualnych roszczeń osób trzecich, wynikających z naruszenia tych praw, Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność)
 12. W przypadku jeżeli Właściciel Serwisu zostanie zobowiązany - zgodnie z obowiązującym prawem - do zapłaty jakiegokolwiek odszkodowania, kary lub grzywny w związku z roszczeniami osób trzecich, o których mowa w 5.17. powyżej, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić Usługodawcy równowartość tego odszkodowania, kary lub grzywny. Użytkownik zobowiązany jest również niezwłocznie pokryć wszelkie straty lub zwrócić udokumentowane koszty, jakie Właściciel poniósł w związku z ujawnieniem uzasadnionych roszczeń osób trzecich, o których mowa powyżej.
 13. Użytkownicy mają prawo zadawać pytania i dzielić się odpowiedziami w serwisie zgodnie z zasadami Regulaminu.
 14. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek szkód powstałych w wyniku zastosowania się do jakichkolwiek informacji umieszczonych w serwisie Właściciel Serwisu oraz osoby udzielające daną informację nie mogą być pociągnięte do odpowiedzialności.
 15. Właściciel Serwisu w żaden sposób nie monitoruje treści zamieszczanych w Serwisie przez Użytkowników lub osoby trzecie. W przypadku uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze treści, Usługodawca niezwłocznie podejmie przewidziane prawem działania, w tym zablokuje dostęp do treści.
 16. Żadne wypowiedzi nie mogą być traktowane jako materiał instruktażowy, a ewentualne podpowiedzi należy rozpatrywać wyłącznie w kwestiach czysto teoretycznych.
 17. Jako że wszelkie wypowiedzi w zakresie statystyk, danych, badań, planów treningowych czy nowych rozwiązań w medycynie powinny pochodzić z zaufanych źródeł, Użytkownik zobowiązany jest do wskazywania źródła informacji dotyczących medycyny lub zdrowia, chyba że informacje te stanowią opis osobistych doświadczeń Użytkownika lub wynikają z wiedzy ogólnej. Osobiste doświadczenia rozumiane są jako symptomy, badania, doświadczenia, które Użytkownik lub członek jego bliskiej rodziny przeszedł osobiście.
 18. W serwisie obowiązują zasady wzajemnego szacunku i kultury osobistej.
 19. W serwisie zabrania się:
  • a. Zamieszczania wypowiedzi/materiałów wulgarnych, obraźliwych, pornograficznych* lub zrzeszenia/organizacji/osoby publicznej/osoby prywatnej lub będących w konflikcie z polskim prawem.
  • b. Zamieszczania materiałów przedstawiających szeroko pojętej pornografii, a w szczególności narządy płciowe i stosunki seksualne.
  • c. Zachęcania do stosowania substancji/przedmiotów/praktyk szkodliwych dla zdrowia lub będących niezgodnymi z prawem RP.
  • d. Zamieszczania publikacji/materiałów chronionych prawem autorskim.
  • e. Umieszczania wypowiedzi nie posiadających wartości merytorycznej a zawierających wyłącznie reklamę.
  • f. Świadomego wywoływania obraźliwych dyskusji dotykających pośrednio lub bezpośrednio osoby publiczne/osoby prywatne/organizacje/zrzeszenia/stowarzyszenia/uczucia etyczne bądź religijne członków forum, jak również grożenia, szantażowania, bądź pomawiania członków forum, jak i innych osób lub instytucji o postępowanie lub właściwości mogące poniżyć je w opinii publicznej czy też narazić na utratę zaufania.
  • g. Zamieszczania reklam (nazw) konkurencyjnych serwisów, jak również serwisów komercyjnych, sklepów i firm bez zezwolenia w formie pisemnej Właściciela Serwisu.
  • h. Rozpowszechniania informacji nieprawdziwych lub mogących wprowadzać w błąd.
  • i. Rozpowszechniania informacji specjalistycznych nieopartych na wiedzy naukowej i nie podpartych odpowiednimi źródłami.
 20. Właściciel Serwisu zobowiązuje się do zapewnienia możliwie najwyższej jakości i stabilności Serwisu, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za przerwy i zakłócenia spowodowane działaniem siły wyższej bądź nieuprawnionym działaniem podmiotów trzecich.
 21. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania z Serwisu, spowodowaną wprowadzaniem nowych rozwiązań i udogodnień w ramach Serwisu
 22. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników. Treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami Właściciela Serwisu. Właściciel Serwisu zastrzega sobie jednak prawo do: redagowania, skracania tekstów bądź usunięcia treści zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego. Użytkownik zamieszczający treści zabronione może ponieść odpowiedzialność karną oraz cywilną względem Właściciela Serwisu bądź innych osób lub podmiotów trzecich.
 23. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników i podmiotów trzecich, ani za wykorzystanie przez nich danych innych Użytkowników niezgodnie z celem działania Serwisu, o którym mowa w niniejszym Regulaminie.
 24. Użytkownik korzysta z serwisu na własną odpowiedzialność, wszystkie artykuły oraz informacje mają jedynie charakter czysto teoretyczny, właściciel serwisu zaleca, aby decyzje dotyczące treningów, zdrowia, suplementów, odżywiania i innych informacji zawartych w serwisie były konsultowane z lekarzami, rehabilitantami i trenerami przed jakimkolwiek ich wykorzystaniem.
 25. Właściciel Serwisu ma prawo do usuwania, moderowania i nieudostępniania wszystkich wpisów, zdjęć, filmów, komentarzy, które zostały umieszczone w Serwisie, a które uzna za obraźliwe, niezgodne z regulaminem, wulgarne, bądź mające charakter reklamowy bez podania przyczyny ani informowania o tym fakcie Użytkownika podejmującego takie działanie, a także jego usunięcia z bazy Użytkowników, zawieszenia lub zablokowania w możliwościach Użytkownika serwisu, trwale lub czasowo bez podania przyczyny ani informowania o tym fakcie.

V. Reklamacje

 1. W trakcie korzystania z Usługi Użytkownik zobowiązany jest:
  • a. niezwłocznie powiadomić Właściciela Serwisu o wszelkich nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu oraz o niewłaściwej jakości Usługi,
  • b. utrzymywać w poufności Hasła oraz dołożyć najwyższej staranności w celu uniemożliwienia osobom trzecim wejście w posiadanie Hasła,
  • c. przestrzegać przepisów prawa oraz treści Regulaminu, a w szczególności nie dostarczać/przekazywać treści zabronionych przez prawo.
 2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Usługi Użytkownik może zgłaszać na adres: info@gladiatorgroup.pl
 3. Za pośrednictwem Serwisu Właściciel umożliwia:
  • a. uzyskiwanie informacji o Serwisie,
  • b. przyjmowanie zgłoszeń usterek i awarii
  • c. pomoc w dokonywaniu przez Użytkownika Rejestracji,
  • d. złożenie reklamacji.
 4. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni od ich otrzymania.
 5. Reklamacja może być złożona pisemnie lub przy wykorzystaniu innych środków porozumiewania się na odległość, w tym drogą elektroniczną, o ile nie stoją temu na przeszkodzie techniczne możliwości.
 6. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika, w zakresie koniecznym dla usunięcia zakłócenia lub problemu w funkcjonowaniu Konta lub Serwisu.
 7. Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę wpływu reklamacji do Usługodawcy.

VI. Dane osobowe

 1. Właściciel Serwisu jest administratorem w rozumieniu RODO.
 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przepływu danych w związku ze świadczeniem usług w Serwisie, Właściciel Serwisu podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa mogącego wystąpić w świadczeniu tych usług
 3. Właściciel Serwisu przetwarza dane osobowe niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między nimi:
  • a. nazwisko i imiona użytkowników,
  • b. adresy elektroniczne użytkowników.
 4. W celu realizacji usług za pośrednictwem Serwisu, Właściciel Serwisu może przetwarzać inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia.
 5. Po zakończeniu korzystania z usługi świadczonej za pośrednictwem Serwisu, Właściciel Serwisu może przetwarzać te spośród danych osobowych, które są:
  • a. niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu wykonanej usługi,
  • b. niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowania i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez usługodawcę, za zgodą usługobiorcy,
  • c. niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi, czyli korzystania niezgodnie z regulaminem lub z obowiązującymi przepisami.
  • Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych przez Serwis i Właściciela Serwisu dla potrzeb realizacji zamówienia oraz w celach marketingowych oraz wyraża zgodę na przesyłanie ofert handlowych, chyba że Właściciel Serwisu i Użytkownik w odrębnych postanowieniach lub Polityce prywatności ustalili inaczej.
 6. Uprawnienia Użytkownika oraz szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych reguluje Polityka prywatności.

B. Regulamin Usług Płatnych

I. Definicje

Użyte w Regulaminie Usług Płatnych pojęcia oznaczają:

 1. a. Administrator Usług Płatnych - Właściciel Serwisu opisany w pkt I ust 1 niniejszego Regulaminu
 2. b. Regulamin Usług Płatnych - sekcje Regulaminu w punktach od VII do XI o świadczeniu usług płatnych przez Serwis GladiatorGroup.pl
 3. c. Serwis Usług Płatnych - Sekcja strony internetowej pod adresami https://gladiatorgroup.pl/portal/plan, https://gladiatorgroup.pl/portal raz z wszystkimi podstronami i podkatalogami
 4. d. Użytkownik Usług Płatnych - pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba w wieku 15-18 lat, która dostarczyła w formie elektronicznej wypełnione oświadczenie od opiekuna ustawowego, który wyraził zgodę na jej udział w programie płatnych usług zarejestrowana w Serwisie posługująca się Nazwą Użytkownika/Loginem (zgodnie z Regulaminem Serwisu pkt I ust. 1)
 5. e. Usługa Płatna - Indywidualny Plan Treningowy (IPT), Indywidualny Plan Dietetyczny (IPD), których celem jest profilaktyka, zachowanie, poprawa lub przywracanie stanu zdrowia
 6. f. Abonament Usługi Płatnej - opłata za korzystanie przez Użytkownika Usług Płatnych z Usług Płatnych w Serwisie Usług Płatnych
 7. g. Wartość nominalna Usług Płatnych - wartość Usługi Płatnej sprzedawanej poza abonamentem w cenach nieuwzględniających promocji, rabatów, udostępniana na Serwisie Usług Płatnych.

II. Postanowienia dodatkowe

 1. Serwis Usług Płatnych nie jest źródłem wiedzy medycznej, a wszelkie zawarte w nim informacje nie mogą być traktowane jako zastępstwo w szczególności konsultacji z lekarzem czy farmaceutą.
 2. Użytkownikiem Usług Płatnych może być jedynie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zaakceptowała w całości treść niniejszego Regulaminu. Użytkownikiem Usług Płatnych może być osoba zdrowa, której zależy na profilaktyce i utrzymaniu dobrego stanu zdrowia lub osoba chora, która chce poprawić swój stan zdrowia, z zastrzeżeniem odrębnych postanowień Regulaminu. Dodatkowo osoba wykupująca dostęp do Usług Płatnych musi być świadoma swojego stanu zdrowia, czyli w ciągu ostatnich 6 miesięcy konsultowała swój stan zdrowia z lekarzem, który nie wykrył żadnych przeciwwskazań do stosowania restrykcyjne diety (IPD) oraz wykonywania ćwiczeń fizycznych (IPT). Usługa świadczona jest przez Ekspertów, będących w szczególności osobami posiadającymi kwalifikacje pozwalające zaliczyć je do kategorii zawodów medycznych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
 3. Użytkownikiem Usług Płatnych (IPD) nie mogą być kobiety w ciąży, osoby odbywające kurację lekiem izotek lub innym produktem opartym na izotretynoinie oraz osoby posiadające następujące choroby:
  • a) zaburzenia odżywiania (m.in. bulimia, anoreksja);
  • b) cukrzyca typu 1, cukrzyca typu 2 leczona pompą insulinową lub insuliną w iniekcjach;
  • c) ciężka postać IBS (syndrom jelita drażliwego), wymagająca stosowania bardzo restrykcyjnej diety;
  • d) nieswoiste choroby zapalne jelit w fazie zaostrzenia (WZJG i choroba Leśniowskiego-Crohna);
  • e) zapalenie trzustki w fazie ostrej;
  • f) choroby onkologiczne w trakcie leczenia;
  • g) niewydolność nerek, choroby nerek wymagające dializoterapii;
  • h) marskość wątroby;
  • i) choroby neurodegeneracyjne (m.in. choroba Alzheimera, choroba Parkinsona);
  • j) zaburzenia natury psychicznej, zwłaszcza dające objawy somatyczne;
  • k) jednostki chorobowe/schorzenia, które w opinii dietetyka klinicznego uniemożliwiają realizację usługi.
 4. Użytkownikiem Usług Płatnych (IPT) nie mogą być osoby posiadające choroby:
  • a) dławica piersiowa, po przebytej resekcji płuc;
  • b) tętniaki, wady serca, przebyte zawały serca;
  • c) epilepsja, polineuropatie, po przebytych udarach/wylewach, stwardnienie rozsiane, stwardnienie zanikowe boczne;
  • d) reumatoidalne zapalenie stawów, dna moczanowa (w zaostrzeniu), rwa kulszowa (w zaostrzeniu);
  • e) borelioza w zaostrzeniu, toczeń;
  • f) choroby onkologiczne w trakcie leczenia;
  • g) cukrzyca typu 1, cukrzyca typu 2 leczona pompą insulinową lub insuliną w iniekcjach;
  • h) choroby neurodegeneracyjne (m.in. choroba Alzheimera, choroba Parkinsona);
  • i) zaburzenia natury psychicznej, zwłaszcza dające objawy somatyczne;
 5. oraz kobiety w ciąży, osoby odbywające rehabilitację oraz osoby z jednostkami chorobowymi/schorzeniami, które w opinii trenera uniemożliwiają realizację usługi.
 6. Eksperci w przypadku pojawienia się uzasadnionych wątpliwości dotyczących stanu zdrowia Użytkownika Usług Płatnych, który mógłby mieć wpływ na przebieg planu dietetycznego i treningowego Użytkownika Usług Płatnych, mając na względzie ochronę zdrowia Użytkownika Usług Płatnych, mogą uzależnić wykonanie usługi od uprzedniego przedłożenia przez Użytkownika Usług Płatnych zaświadczenia o braku przeciwwskazań do stosowania planu dietetycznego i treningowego, wystawionego przez właściwego lekarza specjalistę. W przypadku nieprzedłożenia zaświadczenia w uzgodnionym terminie Administrator Usług Płatnych rości sobie prawo do odmowy stworzenia planu dla Użytkownika Usług Płatnych i zwrotu uiszczonego przez Użytkownika Usług Płatnych wynagrodzenia, tj. prawo do złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy ze skutkiem natychmiastowym z ważnych przyczyn dot. Użytkownika Usług Płatnych.
 7. Użytkownik Usług Płatnych został poinformowany, iż oczekiwane efekty, jakie ma przynieść korzystanie z Usług Płatnych, mogą nie zostać osiągnięte z powodu nieodpowiedniego wykonywania ćwiczeń (IPT) oraz niestosowania się do wszystkich zaleceń planów żywieniowych (IPD).
 8. Użytkownik Usług Płatnych został poinformowany, iż w przypadku Usługi Płatnej IPT możliwe jest wystąpienie schorzeń bądź urazów, które są niezależne od Administratora Usług Płatnych, a wynikające z przeciążenia organizmu bądź wrodzonej wady Użytkownika Usług Płatnych. Administrator Usług Płatnych rekomenduje, aby zminimalizować ryzyko kontuzji, korzystać regularnie w szczególności z konsultacji lekarza. W przypadku IPT Użytkownik Usługi Płatnej przed rozpoczęciem korzystania z IPT ma obowiązek poinformować Administratora Usługi Płatnej o problemach zdrowotnych, w tym schorzeniach, urazach, wadach wrodzonych oraz kontuzjach. Administrator usług płatnych udziela jedynie zaleceń i wskazówek dotyczących żywienia i treningu oraz suplementacji, i nie jest on odpowiedzialny za ewentualne występowanie efektów ubocznych z wykonywania i stosowania się do rzeczonych zaleceń
 9. Użytkownik Usług Płatnych został poinformowany, iż w przypadku Usługi Płatnej IPD, IPT konieczne jest poinformowanie Administratora Usług Płatnych o:
  • a. alergiach Użytkownika Usług Płatnych
  • b. nieprzyswajania produktów bądź grupy produktów przez Użytkownika Usług Płatnych
  • c. zaleceniach w szczególności lekarskich co do określonych produktów bądź grupy produktów przez Użytkownika Usług Płatnych
  • d. aktualnym stanie zdrowia i stosowanych lekach przez Użytkownika Usług Płatnych.
 10. Administrator Usług Płatnych zastrzega, iż suplementacja środkami innymi niż dopuszczone do obrotu i dozwolone do samodzielnego stosowania przez Prawo Farmaceutyczne zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku nie będzie brana pod uwagę w trakcie opracowywania planów dietetycznych oraz treningowych. Administrator Usług Płatnych nie jest też odpowiedzialny za ewentualne efekty uboczne, które mogą wynikać z samodzielnego stosowania tychże substancji w trakcie realizacji otrzymanych planów.
 11. Wszelkie materiały udostępniane Użytkownikom Usług Płatnych w ramach poszczególnych Usług Płatnych stanowią własność Administratora Usług Płatnych i są objęte ochroną, która wynika z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykupienie Abonamentu Usługi Płatnej nie stanowi zawarcia, ani nie jest podstawą do roszczenia o zawarcie umowy o przeniesieniu na Użytkownika Usług Płatnych wyżej wymienionych majątkowych praw autorskich zarówno w części, jak i całości.
 12. Administrator Usług Płatnych zastrzega, iż w przypadku prowadzenia prac konserwacyjnych bądź wystąpienia problemów w transmisji danych dostęp do Serwisu Usług Płatnych może być ograniczony, a nawet niemożliwy. Administrator Usług Płatnych oświadcza, iż w przypadku wystąpienia w/w problemów dołoży wszelkich starań, aby ograniczenia były jak najrzadsze oraz jak najkrótsze.
 13. Do opłaconych usług w pełnym wymiarze Użytkownik Usług Płatnych ma dostęp w trakcie trwania abonamentu.
 14. W trakcie trwania usługi Użytkownik ma wgląd do historii planów do 30 dni wstecz, a po zakończeniu – 30 dni od dnia bieżącego niezależnie od daty zakończenia planu. Po tym czasie Użytkownik nie będzie miał możliwości przeglądania historii swojego konta.
 15. Dokonywanie modyfikacji w obrębie planów dietetycznych przez Użytkownika Usług Płatnych umożliwia się trzy razy w ciągu trwania abonamentu Usługi Płatnej.
 16. Wybierając Usługę Płatną mającą na celu profilaktykę lub poprawę stanu zdrowia, Użytkownik ma możliwość wskazania dodatkowego efektu realizowanej Usługi. W trakcie korzystania z Usług Płatnych Użytkownicy zobowiązani są do podania swoich oczekiwań, określonych jako cel korzystania z Usług Płatnych. Administrator Usług Płatnych zastrzega sobie prawo do modyfikacji celów określonych przez Użytkownika po przeanalizowaniu danych Użytkownika wprowadzanych przez niego do Serwisu.
 17. Do opracowania nowych planów dietetycznych i treningowych niezbędne jest uzupełnienie aktualnych pomiarów i podanie aktualnych informacji dotyczących dotychczasowej realizacji założeń.

III. Zamówienia, realizacja zamówień oraz odstąpienie od umowy

 1. Użytkownik Usług Płatnych za pośrednictwem Serwisu Usług Płatnych może zamówić Usługę Płatną, która będzie aktywna przez liczbę dni zgodną z wybranym Abonamentem Usługi Płatnej.
 2. Przez cały okres trwania Usługi Płatnej, Użytkownik Usługi Płatnej posiada za pośrednictwem Serwisu Usług Płatnych dostęp do wybranych komponentów Serwisu Usług Płatnych, określonych wybranym Abonamentem Usługi Płatnej.
 3. Przez cały okres trwania Usługi Płatnej, Użytkownik Usługi Płatnej zezwala Administratorowi Usług Płatnych na przesyłanie za pomocą poczty elektronicznej, wiadomości SMS informacji dotyczących stosowania i/lub wykonywania Usługi Płatnej.
 4. Umowa pomiędzy Użytkownikiem Usługi Płatnej a Administratorem Usługi Płatnej zostaje zawarta niezwłocznie po wyborze Usługi bądź Usług Płatnych, określeniu długości Abonamentu Usług Płatnych oraz naciśnięciu przycisku ‘PRZEJDŹ DO PŁATNOŚCI’, który powoduje również założenie konta w serwisie www.gladiatorgroup.pl. Zawarcie umowy zostaje niezwłocznie potwierdzone przesłaniem na adres poczty elektronicznej który podał w formularzu Użytkownika Usługi Płatnej stosownego potwierdzenia.
 5. Użytkownikowi Usług Płatnych po zaksięgowaniu płatności wynikającej z umowy z Administratorem Usług Płatnych, na kwotę odpowiadającą wartości wybranego Abonamentu Usługi Płatnej, udziela się dostępu do Usług Płatnych oraz ankiet. Po uzupełnieniu i wysłaniu ankiet do ekspertów, Administrator Usług Płatnych w terminie 72 (siedemdziesięciu dwóch) godzin, licząc dni robocze, udzieli dostępu do indywidualnie przygotowanego przez ekspertów zamówienia. W wyjątkowych okolicznościach, okresach świątecznych, zamówienie może zostać zrealizowane najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych.
 6. Administrator Usług Płatnych jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w razie naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu przez Użytkownika Usług Płatnych. W takim przypadku Użytkownikowi Usług Płatnych nie przysługuje zwrot środków od części Umowy już wykonanej przez Administratora Usług Płatnych.
 7. W razie nie uczynienia przez Użytkownika Usług Płatnych zadość obowiązkom informacyjnym co do jego stanu zdrowia (również w przypadku podania danych niezgodnych z prawdą), w razie rozwiązania Umowy z tej przyczyny Użytkownikowi Usług Płatnych nie przysługuje zwrot środków pieniężnych przekazanych Administratorowi Usług Płatnych w wykonaniu zawartej Umowy.
 8. W razie podania przez Użytkownika Usług Płatnych niezgodnych z prawdą informacji dotyczących jego aktualnego stanu zdrowia lub stosowanych leków (lit. B pkt. 2 ust. 6 lit. d), Administrator Usług Płatnych ma prawo zablokować dostęp Użytkownika Usług Płatnych do Usług Płatnych, jeżeli uzna, że dalsze korzystanie z Usług Płatnych może stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia Użytkownika Usług Płatnych.
 9. Użytkownik Usług Płatnych został poinformowany, że jest możliwe udostępnienie Usług Płatnych przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od Umowy zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).
 10. Udostępnienie Usług Płatnych w postaci IPT i IPD poprzez umożliwienie zapoznania się z treściami cyfrowymi przez Użytkownika jest równoznaczne z wykonaniem Umowy przez Administratora Usług Płatnych.
 11. Użytkownik wykorzystując dostęp do Usług Płatnych przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od Umowy, robi to na swoje życzenie. (Wzór odstąpienia od umowy)
 12. Administrator Usług Płatnych wskazuje, że w przypadku wskazanym w pkt. 8 Użytkownik traci możliwość odstąpienia od Umowy jako konsument zgodnie z art. 38 pkt 1) i pkt 13) ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).
 13. W przypadku gdy wskutek zdarzeń przewidzianych w Regulaminie lub bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa dojdzie do następujących sytuacji:
  • 1) tylko część usługi jest z możliwa do wykonania na rzecz Użytkownika Usług Płatnych, lub
  • 2) nastąpi zmiana zamówionego pakietu, powodując tym samym obniżenie uprzednio ustalonego wynagrodzenia należnego Administratorowi Usług Płatnych
 14. wynagrodzenie Administratora Usług Płatnych ulega pomniejszeniu o różnicę między ostatecznie zamówioną usługą a pierwotnie zamówioną usługą; o ile inaczej nie stanowi Regulamin lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 15. Zasady wskazane w pkt. 13 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy dojdzie do podwyższenia wynagrodzenia należnego Administratorowi Usług Płatnych, w takim przypadku Administrator Usług Płatnych jest uprawniony do wstrzymania się z wykonaniem usługi płatnej do czasu uiszczenia należnej dodatkowej kwoty wynagrodzenia.
 16. Jednorazowo przygotowany Indywidualny Plan Treningowy obowiązuje przez okres 31 dni. W przypadku Usług Płatnych wykupionych na okres 3, 6 lub 12 miesięcy Indywidualny Plan Treningowy jest aktualizowany po upływie każdych 31 dni, z wykluczeniem dni gratisowych, i zakłada progresję dla Użytkownika Usług Płatnych. Przygotowane Indywidualne Plany Treningowe opierają się na treningu siłowym z obciążeniem zewnętrznym lub z masą własnego ciała. Usługi Płatne wykupione na okres jednego miesiąca uwzględniają realizację 2–4 jednostek treningowych tygodniowo w zależności od możliwości czasowych Użytkownika Usług Płatnych oraz jego celu. W czasie obowiązywania Indywidualnego Planu Treningowego jego całkowita zmiana nie jest możliwa, jednak w uzasadnionych przypadkach zmodyfikowane mogą zostać jego wybrane części.
 17. Użytkownik ma świadomość tego, że korzystanie z Usług Płatnych możliwe jest wyłącznie za pośrednictwem aktywnego Konta, przy czym skorzystanie z funkcjonalności usunięcia Konta nie jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy i zaprzestaniem świadczenia Usług Płatnych. Użytkownik, który usuwa Konto, powinien skontaktować się z Administratorem Serwisu w celu anulowania subskrypcji.

IV. Płatności

 1. Kwota Abonamentu Usługi Płatnej jest kwotą brutto, a Administrator Usług Płatnych nie dolicza żadnych dodatkowych opłat. Kwota ta obejmuje wszelkie czynności po stronie Administratora Usług Płatnych koniecznych do udostępnienia Użytkownikowi Usług Płatnych wybranej Usługi Płatnej.
 2. W celu otrzymania faktury za usługę świadczoną przez Administratora Usług Płatnych na rzecz Użytkownika Usług Płatnych, Użytkownik Usług Płatnych powinien w terminie 14 (czternastu) dni od zawarcia umowy poinformować jednym z wybranych przez Użytkownika Usług Płatnych kanałem kontaktowym Administratora Usług Płatnych o chęci jej uzyskania. Do poprawnego przygotowania faktury Użytkownik Usług Płatnych musi udostępnić Administratorowi Usług Płatnych niezbędne dane do wystawienia faktury.
 3. Za zamówione usługi mogą Państwo zapłacić następującymi metodami:
  • a) Płatność przelewem tradycyjnym lub płatność poprzez system PayU Płatności Online na rachunek bankowy:
   Santander: 42 1160 2202 0000 0006 0285 9898
   GLADIATOR ACADEMY GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Śląska 12/111, 80-389 Gdańsk, NIP: 5842836167
  • b) Kartą płatniczą przez system PayU Płatności Online

V. Newsletter

 1. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania usługa Newsletter nie będzie mogła być realizowana. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przeniesienia danych. Ponadto użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (zgodnie z RODO). Usługa Newsletter udostępniona jest przez Właściciela Serwisu.
 2. W ramach usługi Newsletter na wskazane przez Użytkownika dane do kontaktu, Administrator Serwisu może przesyłać wiadomości elektroniczne.
 3. Wraz z rejestracją, Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach, promocjach, innych wydarzeniach, akcjach promocyjnych i tym podobnych, organizowanych przez Właściciela Serwisu i/lub inne podmioty bezpośrednio powiązane z gladiatorgroup.pl. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia na stronie internetowej Serwisu informacji o dokonanych zmianach. W takiej sytuacji zmiany uważane są za zaakceptowane przez Użytkownika z momentem skorzystania przez niego z Serwisu.
 4. Użytkownik Serwisu ma prawo korzystać z Usługi Newsletter za darmo.
 5. Newsletter jest wysyłany nie rzadziej niż co 7 dni.
 6. Każdy Newsletter zawiera:
  • a. Informacje o jego Nadawcy
  • b. Informacje o tematyce Newslettera (pole “Temat”)
  • c. informacje o sposobie rezygnacji bądź zmianie preferencji usługi Newsletter (link do odpowiednich ustawień usługi Newsletter w Serwisie)
 7. Usługa Newsletter jest integralną częścią systemu motywacji w każdej z Usług Płatnych wymienionych w pkt VII ust. 5 niniejszego Regulaminu.
 8. W celu pełnego korzystania z Usługi Płatnej, Użytkownik Usług Płatnych wykupując Abonament Usługi Płatnej może wyrazić zgodę na wpisanie swojego adresu poczty elektronicznej na listę mailingową usługi Newsletter.
 9. Zmiany adresu poczty elektronicznej w usłudze Newsletter lub preferencji otrzymywania korespondencji elektronicznej za pośrednictwem usługi Newsletter Użytkownik oraz Użytkownik Usługi Płatnej może dokonać, wysyłając wiadomość elektroniczną na adres info@gladiatorgroup.pl
 10. Usunięcie adresu poczty elektronicznej z listy mailingowej usługi Newsletter następuje po kliknięciu w link dezaktywujący znajdujący się w stopce każdego maila usługi Newsletter (zgodnie z pkt V ust. 6 podpunkt c).

VI. REGULAMIN PŁATNYCH PAKIETÓW USŁUG PREMIUM

 1. Usługa Wideo z Twoich ćwiczeń – możliwość przesyłania krótkich wideo z ćwiczeń wykonywanych przez Użytkownika
  • 1) Koszt usługi jest zgodny z cennikiem podanym przy zamówieniu. Czas trwania usługi uzależniony jest od czasu trwania aktywnego abonamentu klienta. Usługa Wideo z Twoich ćwiczeń jest aktywna wyłącznie w czasie trwania aktywnego pakietu usług Gladiator Group.
  • 2) Usługa rozpoczyna się natychmiastowo w dniu zaksięgowania płatności.
  • 3) Dostęp do podglądu i ocen dokonanych przez Ekspertów jest możliwy bez ograniczeń czasowych, z wyłączeniem działania sił wyższych itp.
  • 4) Eksperci dokonują oceny przesłanych materiałów w dni robocze od poniedziałku do piątku w ciągu 48 godzin od daty ich poprawnego przesłania.
  • 5) Pliki powinny mieć format: .mp4, .m4v, .3gp, .wmv, .mkv, .mov, .avi, .mpeg, .flv, .webm.
  • 6) Pojedynczy plik wideo nie powinien być dłuższy niż 15 sekund.
  • 7) Każde ćwiczenie powinno być zaprezentowane z dwóch perspektyw: z przodu lub z tyłu oraz z boku.
  • 8) Eksperci mogą odmówić oceny danego ćwiczenia bez podania przyczyny.
  • 9) Użytkownik oświadcza, że posiada wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa autorskie, do wszystkich przesyłanych materiałów, w szczególności do zdjęć i tekstów, oraz że utwory te są wolne od wad prawnych i nie naruszają żadnych praw osób trzecich oraz innych podmiotów (w razie ewentualnych roszczeń osób trzecich wynikających z naruszenia tych praw Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność).
 2. Usługa Ekspresowy kontakt z Ekspertami poprzez zakładkę „Kontakt z Ekspertem” w Koncie Użytkownika
  • 1) Koszt usługi jest zgodny z cennikiem podanym przy zamówieniu. Czas trwania usługi uzależniony jest od czasu trwania aktywnego abonamentu klienta oraz od czasu usługi wybranego przez klienta podczas składania zamówienia. Usługa Ekspresowy kontakt z Ekspertami jest aktywna wyłącznie w czasie trwania aktywnego pakietu usług Gladiator Group.
  • 2) Usługa rozpoczyna się natychmiastowo w dniu zaksięgowania płatności.
  • 3) Dostęp do podglądu historii wiadomości wymienianych z Ekspertami jest możliwy bez ograniczeń czasowych, z wyłączeniem działania sił wyższych itp.
  • 4) Eksperci odpowiadają na wysyłane wiadomości w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00–16.00 w ciągu 45 minut od chwili poprawnego wysłania wiadomości przez Użytkownika.
  • 5) Wiadomość wysłana przez Użytkownika uruchamia odliczanie 45 minut. W przypadku gdy Użytkownik wyśle kolejną wiadomość przed otrzymaniem odpowiedzi od Ekspertów, czas ten ulega odnowieniu i rozpoczyna się ponowne odliczanie początkowej wartości 45 minut od poprawnego wysłania ostatniej wiadomości. W przypadku wysyłania kolejnych wiadomości przed otrzymaniem odpowiedzi od Ekspertów stan licznika odliczającego 45 minut od chwili poprawnego wysłania wiadomości za każdym razem będzie się odnawiał.
  • 6) Na wiadomości wysyłane do Ekspertów poza wyznaczonymi ramami czasowymi będzie nakładany najwyższy priorytet, a odpowiedzi na nie będą udzielane natychmiast po rozpoczęciu pracy przez Ekspertów w najbliższy dzień roboczy.
 3. Płatności za Usługi Premium są możliwe wyłącznie poprzez system PayU.
 4. Właściciel Serwisu posiada wszelkie prawa wyłączne, w tym w szczególności prawa autorskie, do wszystkich przesyłanych materiałów, w szczególności do zdjęć i tekstów. Zabrania się Użytkownikowi Usług Premium publikacji, kopiowania i czerpania korzyści z dystrybucji lub dzielenia się tymi treściami z innymi.
 5. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Usług Premium Użytkownik może zgłaszać na adres: info@gladiatorgroup.pl
 6. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w terminie miesiąca od dnia, w którym Usługa była nienależycie wykonana. Reklamację złożoną po upływie terminu określonego w zdaniu pierwszym pozostawia się bez rozpoznania, o czym Właściciel Serwisu niezwłocznie powiadamia Użytkownika.
 7. Reklamacja może być złożona pisemnie lub przy wykorzystaniu innych środków porozumiewania się na odległość, w tym drogą elektroniczną, o ile nie stoją temu na przeszkodzie techniczne możliwości.
 8. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika w zakresie koniecznym dla usunięcia zakłócenia lub problemu w funkcjonowaniu Konta lub Serwisu.
 9. Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę wpływu reklamacji do Usługodawcy.

VII. REGULAMIN KART PODARUNKOWYCH

1. DEFINICJE

 • 1) WYDAWCA – GLADIATOR ACADEMY GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Śląska 12/111 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001040345;
 • 2) sklep internetowy – sklep elektroniczny marki GLADIATOR GROUP mieszczący się pod adresem www.GLADIATORGROUP.pl;
 • 3) Karta Podarunkowa - bon towarowy otrzymywany przez Nabywcę w zamian za przekazanie środków pieniężnych w wysokości równej kwocie, na którą opiewa Karta Podarunkowa do wykorzystania w sklepie internetowym; bon odpowiada Pakietowi Usług o wartości zgodnej z aktualnym cennikiem;
 • 4) Nabywca - podmiot, który w sklepie internetowym, dokonuje przekazania środków pieniężnych na rzecz Wydawcy w wysokości równej wartości Karty Podarunkowej, w zamian za co otrzymuje od Wydawcy Kartę Podarunkową o odpowiedniej wartości, umożliwiającej skorzystania z danego Pakietu Usług;
 • 5) Użytkownik - każdorazowy posiadacz Karty Podarunkowej, który przedstawia ją do realizacji w sklepie internetowym podając unikatowy kod Karty Podarunkowej;
 • 6) Pakiet Usług – pakiet usług oferowany do sprzedaży w sklepie internetowym składający się z diety i planu, wyłącznie z diety bądź wyłącznie z planu treningowego, każdy dostępny w abonamencie jednomiesięcznym, trzymiesięcznym, półrocznym lub rocznym, w zależności od wartości wykupionej Karty Podarunkowej;
 • 7) Regulamin – Pkt VII Regulaminu Serwisu www.gladiatorgroup.pl - określający zasady i warunki nabywania oraz realizacji Kart Podarunkowych w sklepie internetowym.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • 1) Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Karty Podarunkowej w zamian za środki pieniężne w kwocie odpowiadającej wartości Karty Podarunkowej wybranej przez Nabywcę spośród dostępnych w sklepie internetowym Pakietów Usług oraz do przyjmowania jej do realizacji w sklepie internetowym.
 • 2) Środki pieniężne przekazane przez Wydawcę zgodnie z ust. 1 powyżej przechodzą w całości na własność Nabywcy w momencie wydania Karty Podarunkowej.
 • 3) W celu nabycia Karty Podarunkowej Nabywca w sklepie internetowym dokonuje płatności za pomocą akceptowanych kart płatniczych lub kredytowych. Karta Podarunkowa nie może zostać nabyta przez Nabywcę przy użyciu innej Karty Podarunkowej. Wydanie Karty Podarunkowej następuje w formie przesłania Nabywcy drogą elektroniczną dokumentu w formacie pdf zawierającego Kartę Podarunkową z unikalnym jednorazowym kodem.
 • 4) Karta Podarunkowa zachowuje ważność przez okres 12 miesięcy, licząc od dnia miesiąca, w którym dokonano nabycia i wydania Karty Podarunkowej. Każdorazowo w momencie wydania Karty, Wydawca umieszcza na Karcie Podarunkowej informację o okresie jej ważności. Okres ważności Karty Podarunkowej nie może zostać przedłużony.
 • 5) Karta Podarunkowa zabezpieczona jest umieszczonym na niej indywidualnym, jednorazowym numerem. Kod ten służy do potwierdzania transakcji dokonywanych przy użyciu Karty Podarunkowej w sklepie internetowym.
 • 6) Karta Podarunkowa nie podlega zwrotowi i wymianie na środki pieniężne w całości ani w części, w oparciu o art. 38 pkt. 1 ustawy o prawach konsumenta, z zastrzeżeniem postanowień § 4 Regulaminu.
 • 7) Karta jest jednorazowa, tzn. jeśli zostanie wykorzystana do transakcji niezależnie od tego czy w jej trakcie wykorzystany został cały nominał na jaki opiewała, nie można będzie wykorzystać jej ponownie.
 • 8) Karta Podarunkowa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, nie jest instrumentem pieniądza elektronicznego, nie jest kartą płatniczą ani kartą kredytową.
 • 9) Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Karty Podarunkowe, które zostały utracone lub uszkodzone, po ich wydaniu Nabywcy.
 • 10) Nabywcy ani Użytkownikowi nie przysługują wobec Wydawcy żadne roszczenia w przypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży Karty Podarunkowej po jej wydaniu Nabywcy.
 • 11) Zbywca jest zobowiązany do poinformowania Użytkownika, że Karta Podarunkowa:
  • a. może być zrealizowana wyłącznie w sklepie internetowym,
  • b. nie podlega zwrotowi i wymianie na środki pieniężne w związku z art. 38 pkt 1 ustawy o prawach konsumenta,
  • c. podlega zwrotowi i wymianie na środki pieniężne w ustawowym terminie 14 dni od dnia nabycia Karty Podarunkowej przez Nabywcę przysługującym na odstąpienie od umowy na zasadach określonych w ogólnym Regulaminie Gladiator Group,
  • d. posiada termin ważności, po którym nie może być zrealizowana,

    

  • e. może być zrealizowana przez każdorazowego jej Użytkownika,

    

  • f. może być zrealizowana jednorazowo.

    

3. ZASADY REALIZACJI KART PODARUNKOWYCH

 • 1) Użytkownik dokonuje realizacji Karty Podarunkowej poprzez zadeklarowanie chęci jej użycia przed dokonaniem płatności za Pakiet Usług, na jaki opiewa Karta Podarunkowa. Aby skorzystać z Karty Podarunkowej w sklepie internetowym w koszyku należy wpisać indywidualny numer jednorazowy nadrukowany z tyłu karty.
 • 2) W przypadku upływu terminu ważności Karty Podarunkowej ani Nabywcy ani Użytkownikowi nie przysługują wobec Wydawcy żadne roszczenia z tytułu niewykorzystanej Karty Podarunkowej w okresie jej ważności, w szczególności nie przysługuje roszczenie o zwrot niewykorzystanych środków pieniężnych przekazanych Wydawcy.
 • 3) Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej w następujących przypadkach:
  • a. upływu terminu ważności Karty Podarunkowej,
  • b. uzasadnionej wątpliwości odnośnie autentyczności Karty Podarunkowej,
  • c. uszkodzenia Karty Podarunkowej w stopniu uniemożliwiającym odczytanie zapisanych na Karcie Podarunkowej danych;
  • d. wystąpienia niezależnej od Wydawcy awarii systemu sprzedażowego lub innej awarii uniemożliwiającej skorzystanie z Karty Podarunkowej w sklepie internetowym.

4. ZWROT PAKIETU USŁUG

 • 1) Nabywca lub Użytkownik, który wykorzysta jednorazowy kod Pakietu Usług ma prawo do zwrotu równowartości części lub całości Pakietu Usług, jeśli nie Pakiet Usług lub jego część nie może zostać zrealizowana z powodu przeciwwskazań zdrowotnych, udokumentowanych odpowiednim zaświadczeniem lekarskim. Zwrot może nastąpić w terminie 14 dni od dnia użycia przez Nabywcę lub Użytkownika jednorazowego kodu.
 • 2) W przypadku określonym w ust. 1 powyżej zwrot następuje w kwocie stanowiącej równowartość części/całości Pakietu Usług, który nie może zostać zrealizowany z przyczyn zdrowotnych przy uwzględnieniu ceny usługi z cennika na dzień zakupu Karty Podarunkowej.
 • 3) Poza przypadkami, o których mowa w ust. 1 powyżej, Pakiet Usług nabyty w sklepie internetowym z wykorzystaniem Karty Podarunkowej podlega zamianie albo zwrotowi w przypadku zgłoszenia uzasadnionej reklamacji Pakietu Usług zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. 2016, poz.380 ze zm.) dotyczącymi rękojmi, jeżeli stwierdzona zostanie wada stanowiąca o niezgodności Pakietu Usług z umową.
 • 4) W przypadku sytuacji, o której mowa w ust. 3 powyżej, Użytkownikowi zostanie wydana nowa Karta Podarunkowa. Termin ważności nowej Karty Podarunkowej biegnie licząc od dnia, w którym dokonano wydania nowej Karty Podarunkowej.

5. REKLAMACJE

 • 1) Wszelkie reklamacje związane z realizacją Kart Podarunkowych będą rozpatrywane przez Wydawcę w drodze pisemnej lub elektronicznej w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia złożenia pisemnej reklamacji przez Użytkownika lub Nabywcę.
 • 2) Reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi mogą być składane listownie na adres siedziby Wydawcy, wskazany w § 1 Regulaminu, lub elektronicznie na adres info@gladiatorgroup.pl
 • 3) Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Użytkownika lub Nabywcy, jego adres korespondencyjny oraz opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
 • 4) Składający reklamację zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym na adres korespondencyjny wskazany w reklamacji w terminie wskazanym w ust. 1 powyżej lub drogą elektroniczną na podany e-mail reklamującego.

VIII. Regulamin Kodów Dostępu

1. PRZEDMIOT REGULAMINU

Niniejszy dokument określa zasady nabywania Kodów Dostępu u Partnerów Wydawcy, warunki ich realizacji przez Użytkownika w związku z zamawianiem Pakietu Usług w Serwisie Usług Płatnych oraz prawa i obowiązki Wydawcy i Użytkownika.

2. DEFINICJE

Wszelkie określenia pisane wielką literą, użyte w niniejszym Regulaminie będą miały znaczenie nadane poniżej, chyba że z kontekstu ich użycia wynika inaczej.

 1. Wydawca – GLADIATOR ACADEMY GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Śląska 12/111 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001040345.
 2. Serwis Usług Płatnych – platforma sprzedażowa Wydawcy dostępna pod adresem https://gladiatorgroup.pl/portal/plan oraz innych subdomen, za pośrednictwem którego możliwe jest nabycie Pakietu Usług.
 3. Kod Dostępu - bon towarowy otrzymywany przez Użytkownika w zamian za przekazanie środków pieniężnych w kwocie, na którą opiewa Kod Dostępu do wykorzystania w Serwisie Usług Płatnych; bon dostępny jest do nabycia wyłącznie u Partnerów Wydawcy i w zależności od wyboru Użytkownika dokonanego przy jego nabyciu, bon może zostać wykorzystany w celu zamówienia Pakietu Usług w postaci Pakietu Dietetycznego lub Pakietu Dietetyczno-Treningowego, realizowanego przez okres jednego miesiąca lub trzech miesięcy; bon zawiera zdrapkę, pod którą znajduje się indywidualny kod umożliwiający skorzystanie z odpowiedniego Pakietu; wykorzystanie Kodu Dostępu następuje na stronie https://www.gladiatorgroup.pl/aktywacja.
 4. Użytkownik – osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych lub która ukończyła 15 lat i posiada zgodę przedstawiciela ustawowego na nabycie Kodu Dostępu i zamówienie Pakietu Usług, która przekazuje Partnerowi środki pieniężne w kwocie odpowiadającej wartości Kodu Dostępu, w zamian za co otrzymuje od Partnera Kod Dostępu zawierający zdrapkę z unikatowym kodem, umożliwiający realizację w Serwisie Usług Płatnych odpowiedniego Pakietu Usług; Użytkownikiem jest również osoba fizyczna będąca każdorazowym posiadaczem Kodu Dostępu, która przedstawia Kod Dostępu do realizacji na zasadach opisanych w Regulaminie. Nabycie Kodu Dostępu przez Użytkownika równoznaczne jest z oświadczeniem o braku przeciwwskazań zdrowotnych do realizacji Pakietu Usług określonych w aktualnym Regulaminie Usług Płatnych (dostępnym pod adresem: https://www.gladiatorgroup.pl/regulamin) - powyższe dotyczy również każdorazowego posiadacza Kodu Dostępu.
 5. Partner – przedsiębiorca współpracujący z Wydawcą, u którego możliwe jest nabycie Kodu Dostępu; nabycie Kodu Dostępu następuje za cenę nominalną wskazaną na Kodzie Dostępu;
 6. Pakiet Usług – w rozumieniu niniejszego Regulaminu pakiet usług oferowany w Serwisie Usług Płatnych, który można zamówić przy wykorzystaniu Kodu Dostępu;
  Kod Dostępu może zostać wykorzystany wyłącznie w celu zamówienia Pakietu Dietetycznego lub Pakietu Dietetyczno-Treningowego, realizowanego przez okres jednego miesiąca lub trzech miesięcy.
 7. Regulamin – niniejszy Regulamin określający zasady i warunki nabywania oraz realizacji Kodów Dostępu.

3. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Proces nabycia Kodu Dostępu. W celu nabycia Kodu Dostępu Użytkownik:
  • a) udaje się do Partnera Wydawcy;
  • b) wybiera Pakiet Usług spośród dostępnych, wraz z okresem jego trwania;
  • c) dokonuje płatności na rzecz Partnera w kwocie odpowiadającej wartości wybranego Kodu Dostępu;
  • d) otrzymuje Kod Dostępu, przy użyciu którego możliwe jest zamówienie Pakietu Usług.
  • Kod Dostępu nabyty u Partnera nie podlega zwrotowi.
 2. Metoda płatności za Kod Dostępu. Kod Dostępu może być nabyty wyłącznie środkami pieniężnymi (gotówkowo lub kartą płatniczą - bezgotówkowo). Nabycie Kodu Dostępu w inny sposób, w szczególności Kartą Podarunkową czy Voucherem, nie jest możliwe.
 3. Zakaz odsprzedaży Kodu Dostępu. Użytkownik, który nabył Kod Dostępu, może go wykorzystać samodzielnie bądź przekazać nieodpłatnie innemu Użytkownikowi, wyłącznie w celu zamówienia Pakietu Usług. Zabronione jest dokonywanie odsprzedaży Kodu Dostępu innemu Użytkownikowi.
 4. Ważność Kodu Dostępu. Kod Dostępu jest ważny 12 miesięcy, począwszy od dnia miesiąca, w którym dokonano nabycia i wydania Kodu Dostępu. Kod Dostępu może zostać wykorzystany w czasie obowiązywania niniejszej akcji marketingowej lub po jej zakończeniu. W przypadku gdy po zakończeniu akcji marketingowej realizacja Kodu Dostępu z przyczyn leżących po stronie Wydawcy nie będzie możliwa, Użytkownik otrzyma ekwiwalentną Kartę Podarunkową lub Voucher, z zastrzeżeniem że wykorzystanie otrzymanego ekwiwalentu może być ograniczone czasowo.
 5. Zabezpieczenie Kodu Dostępu. Kod Dostępu zabezpieczony jest umieszczonym na nim indywidualnym, jednorazowym numerem. Kod ten służy do potwierdzania transakcji dokonywanych przy użyciu Kodu Dostępu w Serwi